وب‌سایت شخصی فاطمه معدنی

مقاله‌ها

فلسفه برای کودکان

*آیا آموزش مفاهیم فلسفی است؟ یا بیان نظرات فیلسوفان درمورد چیستی زندگی؟ یا پز روشنفکری ؟؟؟؟ هیچ کدام…. کلمه فلسفه که واژه ای یونانی است

دیدن

بلند خوانی کتاب

بلند خوانی کتاب،خواندن با احساس و بلند یک کتاب یا متن است.خواندنی که بعد از آن کودکان را شیفته کتاب می کند.بلندخوانی مزیت ها و

دیدن